Redeem Tashi Miles


Origin Destination Economy Premium Economy Business
OW RT OW RT OW RT
Paro Bangkok 10000 18000 11500 20700 20700 47520
Kolkata 5000 9000 6000 10800 10800 24840
Kathmandu 5000 9000 6000 10800 13800 24840
Delhi 7500 13500 9750 17550 22800 41040